بایگانی برچسب: کارگروه درختبان

ﭼرا درﺧﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺷﺎدﺗر ﮐﻧﻧد؟

ﭼرا درﺧﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺷﺎدﺗر ﮐﻧﻧد

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ درﺧﺘﺎن ھﺴﺘﻢ و از در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧ‌‌ﮭﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺘﻢ. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎوﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻏﻮلھﺎی آرام ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮم، اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ آنھﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ – ﭘﺪرﺑﺰرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎھﺪان ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ھﻤﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻮدن در طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺠﺮ […]