ﭼرا درﺧﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺷﺎدﺗر ﮐﻧﻧد؟

ﭼرا درﺧﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺷﺎدﺗر ﮐﻧﻧد

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر درﺧﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ درﺧﺘﺎن ھﺴﺘﻢ و از در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧ‌‌ﮭﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺘﻢ. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎوﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻏﻮلھﺎی آرام ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮم، اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ آنھﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ – ﭘﺪرﺑﺰرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎھﺪان ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ھﻤﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻮدن در طﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑیشتر ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﻮدن ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ

از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ، درﺧﺘﺎن از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﮭﺎت ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ. واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ آﻧﮭﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﻮ ﻣﺎ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ درﺧﺘﺎن ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.

درﺧﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﺮس داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﯿﺎ ﺷﻮﯾﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض طﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس، ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮی و اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ ، ۵۸۵ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮان ژاﭘﻨﯽ ﭘﺲ از ۱۵ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺎدهروی، ﭼﮫ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮭﺮی و ﭼﮫ در ﺟﻨﮕﻞ، ﺣﺎﻻت ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮭﺮی در ۵۲ ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود ۱۲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﯿﺎده روی در ﮐﺮدﻧﺪ. در ھﻤﮫ ﻣﻮارد، ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻨﮕﻞ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهروی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮭﺮی، اﺿﻄﺮاب، ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺳﺮدرﮔﻤﯽ، و ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﻣﻀﻄﺮب ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻮد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ: “ﻣﺰاﯾﺎی رواﻧﯽ ﭘﯿﺎده روی در ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ”. در واﻗﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ » ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن در ﺟﻨﮕﻞ « – ﮔﺬراﻧﺪن ﻋﻤﺪی زﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞھﺎ – ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسھﺎ و ﻓﺸﺎرھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ دﯾﮕﺮی ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ ۱۵ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﮭﺮی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮه ﺷﮭﺮی ﺑﺪون ﺟﻨﮕﻞ ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ. درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻨﮫ راﺳﺖ و ﺑﺪون ﺑﺮگ داﺷﺘﻨﺪ )ﺑﮫ دﻟﯿﻞ زﻣﺴﺘﺎن(، و درﺧﺘﭽﮫ دﯾﮕﺮی در زﯾﺮ درﺧﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ – ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺳﺒﺰ ﻧﺒﻮد. ﭼﺸﻢ

اﻧﺪاز ﺷﮭﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ ﺑﻮد. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺎﻻت و ﻋﻮاطﻒ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﺷﮭﺮی ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﺑﮭﺘﺮ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ، ﻧﺸﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ، و ﺣﺲ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﻣﺠﺎورت درﺧﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، (ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آﻣﯿﮕﺪال) ﺑﮭﺘﺮی دارﻧﺪ – ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰی ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسزا را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ

 

درﺧﺘﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ را ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن، ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر درﺧﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ را از راه ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص، ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﻧﺴﺪادی رﯾﮫ، ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﻨﮕﻞھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی، ﮐﺎھﺶ در ﺑﯿﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦھﺎی ﭘﯿﺶ اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدﻧﺪ – ﮐﮫ ھﻤﮫ B ﭘﺮﻓﻮرﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺰﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮭﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﮫ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ درﺧﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻟﻄﻒ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ روز در ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ و ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮭﺮی ﻗﺪم زدﻧﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﭘﯿﺎده روی ﺑﺮ ﺑﺪن آﻧﮭﺎ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮭﺮی، راه رﻓﺘﻦ روی درﺧﺘﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﺰول، ﺿﺮﺑﺎن ﻧﺒﺾ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﺮس( را ﮐﺎھﺶ داد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آراﻣﺶ( را اﻓﺰاﯾﺶ داد. ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺎده روی در ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق را ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ

اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ، ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﺧﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﻀﺎھﺎی ﺳﺒﺰ و ﭼﻤﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽ دھﻨﺪ . و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ از دﺳﺖ دادن درﺧﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺖ، ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ »داﺷﺘﻦ ۱۰ درﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺷﮭﺮ، ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، درک ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﮫ روشھﺎﯾﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد درﺧﺘﺎن ﭼﯿﺰی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد

 

درﺧﺘﺎن در محله ها ﻣﻨﺠﺮ به ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻀﺎھﺎی ﺳﺒﺰ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ را در ﻣﺤﯿﻂ .ھﺎی ﺷﮭﺮی ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺧﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ

در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﮫ داده ھﺎی ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﮭﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺘﯿﺎزی را ﺑﺮای ھﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎج درﺧﺖ و ﻓﻀﺎی ﭘﺎرک ﻣﺤﺼﻮر در ھﺮ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ازای ھﺮ ۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﭘﻮﺷﺶ درﺧﺘﺎن، ﻧﺮخ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ – ۱۱٫۳ درﺻﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ، ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، و ﺳﺮﻗﺖ، و ۱۰٫۳ درﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺮی

اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎ ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ – ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﻘﺮ، ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﺎﮐﻨﺎن، ﺣﻔﻆ ﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺮخ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﮫ ازای ھﺮ ۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻓﻀﺎی ﭘﺎرک ۶٫۳ درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، وﺟﻮد ﭘﺎرک در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎرک ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎھﺶ ﺟﺮم ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: “درک راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﮭﺮی را ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺎه اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﮐﻨﺪ”.اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮭﺮی – ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ، ﻧﯿﻮھﯿﻮن ، و وﻧﮑﻮور اﺳﺖ . در ھﻤﮫ ﻣﻮارد، ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ درﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺟﺮم ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ اطﺮاف ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﺮس، ﺑﯽ ادﺑﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و درﺧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم را از ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ، و ﻓﻀﺎﯾﯽ از «ﭼﺸﻢھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن» اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺟﺮم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ھﺮ ﺻﻮرت، ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راھﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

درﺧﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ، ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﮫای از درﺧﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ درﺧﺖھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ھﯿﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﻀﻮر ﭼﯿﺰی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮد. ﭘﺲ از آن، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫطﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ دﺳﺘﮫای از ﺧﻮدﮐﺎرھﺎ را اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ، داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ درﺧﺖھﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﻢھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮدارﻧﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﯾﮕﺮی ، ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ دﺳﺘﮑﺶ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ورودی ﭘﺎرک ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻓﺮادی دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ، ﻣﺰاﯾﺎی درﺧﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ را ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ درﺧﺘﺎن دﻗﯿﻘﺎً ﭼﮫ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺮوﯾﺞ رﻓﺘﺎر ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺎﻧﮫ و ﻣﻔﯿﺪ دارﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺣﻀﻮر آﻧﮭﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﭼرا درﺧﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺷﺎدﺗر ﮐﻧﻧد

ﺑﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ، ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﺮ روز ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ دارم. ﺧﻮاه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ ﺑﯿﺮون از ﭘﻨﺠﺮه دﻓﺘﺮم ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻠﻮط ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﮐﻤﯽ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻢ، ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم درﺧﺘﺎن اطﺮاﻓﻢ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻢ، اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ زدن ﯾﺎ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ، ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﻦ از درﺧﺖ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 

علی شوندی

کارگروه درختبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *